โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi)

ครั้งที่ 1 :  4 เม.ย. 61  

ครั้งที่ 2  :  10 เม.ย. 61

ครั้งที่ 3  :  26 เม.ย. 61

ครั้งที่ 4  :  8 พ.ค. 61   

ครั้งที่ 5  : 11 พ.ค. 61 

ครั้งที่ 6  : 15 พ.ค. 61

    เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ ภาคประชาชนทั่วไป เข้าใจและเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ (Free Wi-Fi) โดย

    จัดขึ้น 6 แห่งได้แก่ จ.ภูเก็ต,จ.นครสวรรค์,จ.ชลบุรี,จ.อุบลราชธานี ,เมืองพัทยา,จ.เชียงใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

    บริษัทได้รับความไว้วางใจ ให้บรรยายในหัวข้อ Shortcut to Digital with Smartphone และ Global Digital Trend

ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *