โครงการสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมด้านพัฒนากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) (21 มี.ค. 2559 – 4 เม.ย 2559) เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพของที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) ให้มีความองค์ความรู้ และทักษะประสบการณ์ ในการวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) และสามารถแนะนำการเลือกใช้ “เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์” ให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดของธุรกิจ ณ โรงแรมเซนทารา วอเตอร์เกตพาวิลเลี่ยน

     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ โดยบริษัทได้รับความไว้วางในให้ดูแลเรื่องการจัดฝึกอบรมให้กับที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมถึงจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน Digital มาถ่ายทอดความรู้เป็นเวลา 7 วัน ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ Digital Marketing) อาทิเช่น องค์ความรู้ด้าน Digital Marketing  และ เกณฑ์การเลือกใช้สื่อการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing Media) ,การขายสินค้าและบริการ บนตลาดอิเล็กทรอนิกส์  , ระบบการบริหารร้านค้าบน Social Network , หลักการออกแบบ  Web Site  เบื้องต้น, หลักการออกแบบ  Web Site  ภาคเทคนิค , การโปรโมท Web Site แบบ  Professional SEO, การวัดผลการตลาดออนไลน์ด้วย Google Analytics, Social Media Marketing, แนวทางการเลือกใช้  Content  Marketing และ การวัดผลการตลาดด้วย  AARRR Digital Media Key Matrix , Facebook Marketing, การสร้างกลยุทธ์ Digital Marketing   ด้วย Business Model Canvas ,การสร้างตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing)

ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *