โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และการประกวด MOST Innovation OTOP Awards พ.ศ.2560 30 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2560 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด การทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การตลาดยุคปัจจุบัน แผนธุรกิจที่จะบ่มเพาะผู้ประกอบการให้พร้อมก้าวสู่โลกธุรกิจ และยังผลักดันการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีนวัตกรรมของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ 78 ราย ที่เป็นทายาทผู้ประกอบการ OTOP ที่พร้อมต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือบุคคลทั่วไปที่มีฐานการผลิตมีความมุ่งมั่น มีแนวคิดและแรงบันดาลใจ อยากทำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

     บริษัทฯได้รับความไว้วางใจในการจัดทำเว็บไซด์ และระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัคร การพิจารณา การดำเนินการ การติดตามและประเมินผล จนถึงการออกแบบรายงานเพื่อส่งมอบงานทำให้เกิดความสะดวก และสามารถติดตามงานได้โดยง่าย

ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *