กิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงามและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 เป็น กิจกรรมที่จัดเพื่อให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model) ที่จะดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียน

   โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 15 กิจการ ในอุตสาหกรรมต่อไปนี้ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม , อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการโดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ AEC ให้แก่ผู้ประกอบการ

ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *