การบรรยายหลักสูตรสร้างความมั่งคั่งสู่ธุรกิจในยุคดิจิตอล (Creating Wealth in the Digital Age)

การบรรยายหลักสูตรสร้างความมั่งคั่งสู่ธุรกิจในยุคดิจิตอล( Creating Wealth in the Digital Age ) 24 เมษายน 2561 เป็นการบรรยายเพื่อสร้างแนวคิดและการปรับตัวทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี Block Chain  พร้อมWorkshop ที่ทำให้คุณเข้าใจกระบวนการ Digital Disruption สำหรับสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนในยุค 4.0 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ บริษัท Wisdom Centric บริษัทได้รับความไว้วางใจให้ Organize งานสัมมนาทั้งหมด รวมถึงเชิญวิทยากรชั้นนำด้านธุรกิจและการลงทุน ภาพกิจกรรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ครั้งที่ 1 :  4 เม.ย. 61 ครั้งที่ 2  :  10 เม.ย. 61 ครั้งที่ 3  :  26 เม.ย. 61 ครั้งที่ 4  :  8 พ.ค. 61 ครั้งที่ 5  : 11 พ.ค. 61 ครั้งที่ 6  : 15 พ.ค. 61 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ ภาคประชาชนทั่วไป เข้าใจและเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ (Free Wi-Fi) โดย จัดขึ้น 6 แห่งได้แก่ จ.ภูเก็ต,จ.นครสวรรค์,จ.ชลบุรี,จ.อุบลราชธานี ,เมืองพัทยา,จ.เชียงใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัทได้รับความไว้วางใจ […]

โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และการประกวด MOST Innovation OTOP Awards พ.ศ.2560

โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และการประกวด MOST Innovation OTOP Awards พ.ศ.2560 30 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2560 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด การทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ การตลาดยุคปัจจุบัน แผนธุรกิจที่จะบ่มเพาะผู้ประกอบการให้พร้อมก้าวสู่โลกธุรกิจ และยังผลักดันการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีนวัตกรรมของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ 78 ราย ที่เป็นทายาทผู้ประกอบการ OTOP ที่พร้อมต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือบุคคลทั่วไปที่มีฐานการผลิตมีความมุ่งมั่น มีแนวคิดและแรงบันดาลใจ อยากทำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บริษัทฯได้รับความไว้วางใจในการจัดทำเว็บไซด์ และระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัคร การพิจารณา การดำเนินการ การติดตามและประเมินผล จนถึงการออกแบบรายงานเพื่อส่งมอบงานทำให้เกิดความสะดวก และสามารถติดตามงานได้โดยง่าย ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2560

โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2560  รุ่นที่ 1 วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 2560 กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม Start up , Rising Star , Turn Around จำนวน 238 กิจการทั่วประเทศ 77 จังหวัด  โดยจัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ SMEs ไทย สามารถขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพ โครงการในความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยบริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการในส่วนของ การออกแบบและจัดทำ […]

โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (23 ก.พ.2559 – 24 ก.พ. 2559) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทุกสาขาที่มีความตั้งใจและมีศักยภาพ จำนวน 30 กิจการ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เข้าร่วมการพัฒนาองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิดการค้าและการลงทุนร่วมกัน ณ โรงแรม เซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลี่ยน กรุงเทพฯกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ โดยบริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินกิจกรรมจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ 2 วัน ในหลักสูตร กลยุทธการตลาดยุคใหม่เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ, รู้เขารู้เรารู้ลึกกับคู่ค่าใหม่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ,โมเดลพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย Business Canvas ,กลยุทธ์การสร้างผลิตภัณฑ์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ , เขตเศรษฐกิจพิเศษกับSMEs ไทยโอกาสหรืออุปสรรคที่ต้องรู้ ,กลยุทธ์การบริหารธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายด้วยเศรษฐกิจพิเศษ ภาพกิจกรรม

โครงการสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมด้านพัฒนากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

     โครงการสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมด้านพัฒนากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) (21 มี.ค. 2559 – 4 เม.ย 2559) เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพของที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม (SP) ให้มีความองค์ความรู้ และทักษะประสบการณ์ ในการวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) และสามารถแนะนำการเลือกใช้ “เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์” ให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดของธุรกิจ ณ โรงแรมเซนทารา วอเตอร์เกตพาวิลเลี่ยน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ โดยบริษัทได้รับความไว้วางในให้ดูแลเรื่องการจัดฝึกอบรมให้กับที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมถึงจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน Digital มาถ่ายทอดความรู้เป็นเวลา 7 วัน ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ Digital Marketing) อาทิเช่น องค์ความรู้ด้าน Digital Marketing  และ เกณฑ์การเลือกใช้สื่อการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing Media) ,การขายสินค้าและบริการ บนตลาดอิเล็กทรอนิกส์  , ระบบการบริหารร้านค้าบน Social Network , หลักการออกแบบ  Web Site  […]

กิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC

กิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงามและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 เป็น กิจกรรมที่จัดเพื่อให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model) ที่จะดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันในระดับอาเซียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 15 กิจการ ในอุตสาหกรรมต่อไปนี้ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม , อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการโดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ AEC ให้แก่ผู้ประกอบการ ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษของปี 2559 เป็นกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ SMEs ทุกกลุ่มและทุกสาขาธุรกิจและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอาทิ กรมศุลกากร สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้า สมาคมการท่องเที่ยวของจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด รวมถึงการเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ SMEs ด้านการเจรจาธุรกิจและการค้าระดับสากล ให้มีโอกาสทางการตลาด และสามารถขยายฐานลูกค้าได้ 3 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จ.ตาก จ.นครพนม จ.มุกดาหาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย จัดการฝึกอบรม และจัดศึกษาดูงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพ จำนวน 3 พื้นที่ ดังนี้ จังหวัดตาก จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหารและการจัดเส้นทางสำรวจการค้าในเมียววดี  แขวงคำม่วน และ แขวงสะหวันนะเขต ภาพกิจกรรม