โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2560 

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2560

รุ่นที่ 2 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 2560

   กิจกรรมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม Start up , Rising Star , Turn Around จำนวน 238 กิจการทั่วประเทศ 77 จังหวัด  โดยจัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ SMEs ไทย สามารถขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพ โครงการในความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

     โดยบริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการในส่วนของ การออกแบบและจัดทำ แบรนเนอร์ โปสเตอร์ โบว์ชัวร์ ป้ายแสดงผลงานของ 20 กิจการ การจัดการสัมมนาฯ 4 วัน สำหรับ ผู้ประกอบการ 2รุ่น รวมถึงการนำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชม เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการที่ผ่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด และได้รับความไว้วางใจในการจัดงานวัน Demo Day ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 สยามสแควร์วัน โดยได้คัดเลือก 20 ผู้ประกอบการ SMEs ต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการรับการพัฒนาและเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างการเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมงาน Demo Day เพื่อแสดงผลงานต่อสาธารณะ

ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *