โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (23 ก.พ.2559 – 24 ก.พ. 2559) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทุกสาขาที่มีความตั้งใจและมีศักยภาพ จำนวน 30 กิจการ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เข้าร่วมการพัฒนาองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิดการค้าและการลงทุนร่วมกัน ณ โรงแรม เซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลี่ยน กรุงเทพฯกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ

    โดยบริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินกิจกรรมจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ 2 วัน ในหลักสูตร กลยุทธการตลาดยุคใหม่เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ, รู้เขารู้เรารู้ลึกกับคู่ค่าใหม่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ,โมเดลพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย Business Canvas ,กลยุทธ์การสร้างผลิตภัณฑ์ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ , เขตเศรษฐกิจพิเศษกับSMEs ไทยโอกาสหรืออุปสรรคที่ต้องรู้ ,กลยุทธ์การบริหารธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายด้วยเศรษฐกิจพิเศษ

ภาพกิจกรรม