กิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษของปี 2559 เป็นกิจกรรมที่สร้างความเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ SMEs ทุกกลุ่มและทุกสาขาธุรกิจและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอาทิ กรมศุลกากร สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้า สมาคมการท่องเที่ยวของจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด รวมถึงการเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ SMEs ด้านการเจรจาธุรกิจและการค้าระดับสากล ให้มีโอกาสทางการตลาด และสามารถขยายฐานลูกค้าได้ 3 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จ.ตาก จ.นครพนม จ.มุกดาหาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสมาคมเครือข่ายบริการวิศวการ

      โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย จัดการฝึกอบรม และจัดศึกษาดูงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพ จำนวน 3 พื้นที่ ดังนี้ จังหวัดตาก จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหารและการจัดเส้นทางสำรวจการค้าในเมียววดี  แขวงคำม่วน และ แขวงสะหวันนะเขต

ภาพกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *